Povinné předškolní vzdělání

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí jinou mateřskou školu.  Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy (spádovost nahlásí zákonný zástupce dítěte). 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech - v naší MŠ je to od 8.00 do 12.00 hodin. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin.

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy. Tuto skutečnost je zákonný zástupce dítěte povinen oznámit řediteli spádové mateřské školy a dohodnout podmínky individuálního vzdělávání.

Způsob omlouvání nepřítomnosti dětí určuje školní řád MŠ. Forma a způsob omlouvání je v kompetenci ředitelů škol. V naší MŠ je zákonný zástupce dítěte s povinným předškolním vzděláváním povinen omluvit jeho nepřítomnost ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti písemně, telefonicky nebo osobně. Po návratu dítěte se uvede důvod absence do docházkového sešitu.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Co dnes vaříme?

loader Načítám...