Přijetí dítěte do MŠ

 • Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května.
 • Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka MŠ s dostatečným předstihem.
 • O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím SMS zpráv, oznámením v Senožatských novinách, na webových stránkách školy nebo na obecních vývěskách.
 • Děti jsou do mateřské školy přijímány podle předem daných kritérií, které stanoví ředitelka školy.
 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti od 2 do zpravidla 6 let věku. Dítě mladší 3 let však nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.
 • Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. 
 • Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku snižuje nejvyšší počet dětí ve třídě o 2 děti (nejvýše o 6 dětí).
 • Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:
 1. žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 2. potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (žádost o přijetí)
 • Každé podané žádosti je přiděleno registrační číslo.
 • Seznam přijatých dětí pod registračními čísly bude zveřejněn na webových stránkách školy.
 • Po ukončení přijímacího řízení vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). 
 • Po přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce doplní:
 1. evidenční list dítěte odepsaný zákonným zástupcem (evidenční list)
 2. dohodu o docházce dítěte do MŠ
 3. přihlášku ke stravování
 4. zmocnění k odvádění dítěte z MŠ pověřenou osobou
 5. informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Co dnes vaříme?

loader Načítám...